INFORMATOR


GMINA KOLUSZKI


URZĄD MIEJSKI


RADA MIEJSKA


GALERIA


KONSULTACJE


Linki

BIP skrzynka podawcza USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Baza Adresowa Województwa Łódzkiego

Kalendarium

Fernandy
Jana

23

styczeń

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31    

Kierownictwo

czwartek, 01.04.2010 22:35

Burmistrz Koluszek - Waldemar Chałat

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

 • Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;
 • Prowadzenie bieżących spraw Gminy;
 • Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych   czynności;
 • Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu;
 • Zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;
 • Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy;
 • Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań;
 • Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;
 • Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
 • Upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 • Przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników samorządowych, upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych;
 • Ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;
 • Zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;
 •  Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulaminy oraz uchwały Rady.
  Telefon: (44) 725 67 00 (sekretariat)
  Przyjęcia interesantów:
  Każdy wtorek w godzinach 14.00 – 16.30

  Zastępca Burmistrza Koluszek - Krystyna Lewandowska 

  Zastępca Burmistrza podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.
 • Współdziałanie z Burmistrzem w zakresie kierowania Urzędem;
 • Koordynowanie działania w zakresie realizacji uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń i wytycznych organów administracji rządowej dotyczących spraw społeczno - administracyjnych i oświaty;
 • Sprawowanie bieżącego nadzoru, w tym prowadzenie działań kontrolnych na stanowiskach pracy i podporządkowanych w strukturze organizacyjnej Urzędu Zastępcy Burmistrza w zakresie spraw obywatelskich, zagospodarowania przestrzennego i gospodarki gruntami, spraw oświaty, kultury, sportu i zdrowia oraz informacji w TwK;
 • Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.
  Telefon: (44) 725 67 00 (sekretariat)
  Przyjęcia interesantów:
  Każdy wtorek w godzinach 14.00 – 16.30

  Sekretarz Gminy - Beata Kusiak
  Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
 • Opracowywanie projektów zmian Regulaminu;
 • Opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy;
 • Opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy;
 • Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;
 • Sprawowanie bieżącego nadzoru, w tym prowadzenie działań kontrolnych na stanowiskach pracy podporządkowanych w strukturze organizacyjnej Urzędu w zakresie kadr, organizacyjno-prawnych, spraw obywatelskich, zaopatrzenia i nadzoru, obsługi;
 • Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
 • Nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał;
 • Koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych;
 • Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendum, spisami i konsultacjami społecznymi;
  Telefon: (44) 725 67 04
  Przyjęcia interesantów:
  Każdego dnia w godzinach pracy Urzędu Miejskiego

  Skarbnik Gminy - Bogusława Kubicz

  Skarbnik Gminy jest odpowiedzialny za prawidłową gospodarkę finansową i koordynowanie spraw planowania budżetowego.
 • Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
 • Kierowanie pracą samodzielnych stanowisk w zakresie spraw finansowo – księgowych;
 • Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy;
 • Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
 • Współdziałanie w opracowywaniu budżetu;
 • Współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej;
 • Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.
  Telefon: (44) 725 67 20

Doradca Burmistrza do spraw inwestycji i rozwoju gospodarczego - Mateusz Karwowski

Doradca, nadzoruje pracę Referatu Inwestycji oraz Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz innych stanowisk organizacyjnych podporządkowanych w schemacie organizacyjnym, odpowiada za wyniki ich pracy.

W szczególności w kompetencjach stanowiska leży:

 • nadzór nad opracowaniem propozycji do założeń i projektów planów budżetu, planów inwestycyjnych, planów zagospodarowania przestrzennego,
 • nadzór i opracowanie materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej i jej Komisji oraz rozpatrywania i przygotowywania propozycji wykorzystywania inicjatyw, opinii i wniosków w zakresie zadań realizowanych przez podlegle komórki organizacyjne,
 • podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających właściwą i terminowa realizacje zadań określonych w budżecie i planach inwestycyjnych oraz sporządzanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań realizowanych zadań w zakresie podległych komórek,
 • nadzór realizacji inwestycji, robot modernizacyjnych oraz remontów,
 • koordynowanie procesów odbiorów końcowych realizowanych zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych,
 • opracowanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu nadzorowanych zadań
 • współdziałanie z organami gminy, instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy w zakresie nadzorowanych zadań;
 • rozpatrywanie i podejmowanie niezbędnych działań związanych z załatwianiem skarg, wniosków i innych pism kierowanych do Burmistrza oraz przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień w zakresie spraw realizowanych przez podlegle komórki organizacyjne,
 • nadzór nad realizacja gminnego programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami,
 • -nadzór nad realizacją programu usuwania wyrobów zawierających azbest w gminie Koluszki na lata 2008-2032,
 • koordynowanie i nadzór zagadnień związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społecznie użytecznych i robot publicznych, współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi gminy zatrudniającymi w/w pracowników oraz Powiatowym Urzędem Pracy,
 • koordynowanie pracy i opracowanie programów gospodarczych,
 • wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza,
 • dokonywanie okresowej oceny bezpośrednio podległych pracowników.

Telefon: (44) 725 67 40
Przyjęcia interesantów:
Każdy wtorek w godzinach 15.00 – 16.30

  
Informacje o artykule

Zamieścił(a): Administrator IT
Data powstania: 01.04.2010 22:35
Data ostatniej modyfikacji: 29.04.2014 16:46
Liczba wyświetleń: 20085

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
firma_1 firma_2 firma_3 firma_4
Dane teleadresowe Numery telefonów Konta bankowe Kierownictwo Referaty Fundusze Unijne Inwestycje Plan zagospodarowania Tydzień w Koluszkach Sprzedaż nieruchomości Karty usług Druki do pobrania Mapa serwisu
Projekt graiczny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone