INFORMATOR


GMINA KOLUSZKI


URZĄD MIEJSKI


RADA MIEJSKA


GALERIA


KONSULTACJE


Linki

BIP skrzynka podawcza USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Baza Adresowa Województwa Łódzkiego

Kalendarium

Laury
Leszka

17

czerwiec

PWŚCPSN
1    1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30  

Referat Organizacyjno - Prawny

wtorek, 30.03.2010 00:51

Do zadań realizowanych przez Referat Organizacyjno - Prawny należy zapewnienie obsługi organizacyjno - prawnej Urzędowi, Radzie Miejskiej i jej komisjom, a w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z obsługą Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,
 • prowadzenie rejestrów skarg, wniosków, listów wpływających do urzędu,
 • prowadzenie rejestru umów, umów zleceń, porozumień zawieranych przez Gminę,
 • prowadzenie rejestru wyjazdów służbowych pracowników,
 • nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
 • przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza łub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych,
 • prowadzenie zbioru uchwał Rady i przekazywanie ich do odpowiednich komórek organizacyjnych,
 • prowadzenie zbioru Dzienników Urzędowych Rzeczypospolitej Polski, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych Województwa Łódzkiego,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania materiałów będących przedmiotem obrad Sesji, posiedzeń Komisji Rady i kierownictwa urzędu,
 • współudział w przygotowywaniu zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
 • obsługa administracyjno - techniczna przygotowania i przebiegu narad,
 • współudział   w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich, referendów i konsultacji społecznych,
 • przygotowywanie sprawozdań z działalności Burmistrza między Sesjami,
 • przygotowywanie pełnomocnictw procesowych,
 • Prowadzenie kancelarii ogólnej:
 1. przyjmowanie, rejestracja i wysyłka korespondencji urzędu,
 2. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 3. kontrola terminowego załatwiania spraw,
 • obsługa administracyjno - techniczna zebrań w jednostkach pomocniczych,
 • współdziałanie z Zarządami Osiedli, Radami Sołeckimi w zakresie ich statutowej działalności,
 • zapewnienie obsługi prawnej Urzędu i Rady Miejskiej i jednostek organizacyjnych Gminy Koluszki,
 • opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym aktów prawnych,
 • opiniowanie projektów umów i porozumień,
 • reprezentowanie Organów Gminy przed Sądami i innymi organami orzekającymi,
 • bieżące informowanie komórek organizacyjnych o zmianach w przepisach prawnych,
 • bieżące konsultacje prawne z pracownikami urzędu,
 • obsługa kancelaryjno techniczna Rady Miejskiej i jej organów, między innymi: w zakresie przygotowania i odbywania obrad sesji, posiedzeń komisji, obsługi dyżurów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, spotkań Radnych z wyborcami,
 • przekazywanie Wojewodzie, Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Burmistrzowi uchwał podjętych przez Radę,
 • prowadzenie rejestru uchwał Rady, wniosków, interpelacji Radnych i przekazywanie ich do realizacji,
 • opracowywanie sprawozdań i analiz dla potrzeb Rady i jej komisji w ramach kompetencji należących do Referatu,
 • przygotowanie oraz koordynowanie współpracy Gminy Koluszki ze stowarzyszeniami oraz związkami gmin lub stowarzyszeniami w których Gmina Koluszki jest członkiem,
 • nadzór nad przygotowaniem i wykonaniem porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
 • w zakresie spraw p.poż:
 1. przeprowadzanie kontroli okresowych warunków pracy oraz przestrzegania zasad p.poż,
 2. nadzór nad wyposażaniem obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy,
 3. nadzór nad opracowywaniem dokumentów i instrukcji z zakresu p.poż,
 4. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ochrony p.poż,
 5. koordynowanie zadań z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej pracownikom oraz osobom    znajdującym się na terenie Urzędu,
 • nadzór nad pracownikami obsługi monitoringu miejskiego realizowanych w ramach robót publicznych,
 • w zakresie informatyki i bezpieczeństwa sieci należy:
 1. opracowanie i wdrażanie zabezpieczeń systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim,
 2. kontrola ochrony informacji niejawnych w zakresie baz danych i sieci teleinformatycznych,
 3. konserwacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej,
 4. administracja siecią komputerową, serwisem internetowym i Biuletynem Informacji Publicznej,
 5. szkolenie pracowników w zakresie obsługi programów komputerowych,
 6. rowadzenie księgi inwentarzowej sprzętu komputerowego,
 7. planowanie wydatków na komputeryzację urzędu,) realizacja i nadzór nad w zakresie ochrony danych osobowych:
 8. instrukcji zarządzania systemem informatycznym i systemem ręcznym ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji w urzędzie,
 9. polityki bezpieczeństwa w zakresie systemów ręcznych i informatycznych,
 10. instrukcji określającej sposób zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych,
 11. instrukcji określającej sposób postępowania w przypadkach awaryjnych domniemania naruszenia ochrony danych osobowych,
 12. instrukcji udostępniania pomieszczeń,  w których są  przetwarzane dane osobowe, inspektorom biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o artykule

Zamieścił(a): Administrator IT
Data powstania: 30.03.2010 00:51
Data ostatniej modyfikacji: 10.05.2010 15:42
Liczba wyświetleń: 2969

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
firma_1 firma_2 firma_3 firma_4
Dane teleadresowe Numery telefonów Konta bankowe Kierownictwo Referaty Fundusze Unijne Inwestycje Plan zagospodarowania Tydzień w Koluszkach Sprzedaż nieruchomości Karty usług Druki do pobrania Mapa serwisu
Projekt graiczny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone