INFORMATOR


GMINA KOLUSZKI


URZĄD MIEJSKI


RADA MIEJSKA


GALERIA


KONSULTACJE


Linki

BIP skrzynka podawcza USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Baza Adresowa Województwa Łódzkiego

Kalendarium

Laury
Leszka

17

czerwiec

PWŚCPSN
1    1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30  

Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchmościami

wtorek, 11.05.2010 14:47

Do zadań Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchmościami należą sprawy planowania i zagospodarowania przestrze0nego, sprawy z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczenia nieruchomości, nazewnictwem miejscowości i obiektów fizjograficznych a w szczególności:

 • przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
 • opiniowanie i uzgadnianie dokumentów planistycznych,
 • koordynacja i obsługa działań   związanych z wprowadzaniem zadań   rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • obsługa techniczno-biurową Gminnej Komisji Urbanistycznej,
 • przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowywanie wyników tej oceny,
 • dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń   miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego oraz zasad podziałów geodezyjnych,
 • prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zatwierdzenia podziałów,
 • rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy,
 • gospodarowanie i zarządzanie nieruchomościami Gminy Koluszki oraz ustalanie ich wartości , cen i opłat za korzystanie z nich,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych w zakresie należącym do działalności referatu,
 • organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy,
 • nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
 • komunalizacja gruntów,
 • prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,
 • wykonywanie nadzoru nad Zakładem Usług Komunalnych w Koluszkach w zakresie utrzymania, zabezpieczenia oraz gospodarowania i administrowania nieruchomościami gminy oraz lokalami mieszkalnymi,
 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,
 • nadzór nad realizacja ustaleń planów,
 • prowadzenie postępowań w zakresie naliczeń opłat adiacenckich z tytułu podziałów geodezyjnych, uzbrojenia terenu oraz renty planistycznej,
 • realizacja spraw i zadań organów gminy wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności:
 1. przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia,
 2. realizowanie spraw związanych z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie,
 3. umożliwienie udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym spraw związanych z oddziaływaniem na środowisko,
 4. koordynowanie udostępniania informacji o środowisku drogą elektroniczną,
 • opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 • występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie działań mających na celu zaniechanie przez podmioty Jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne naruszeń w zakresie przestrzegania przepisów ustawy - Prawo ochrony Środowiska,
 • wydawanie decyzji nakazującej osobie fizycznej eksploatującej instalację w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatację urządzenia wykonania w określonym, terminie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja wymaga pozwolenia o ile jest to spowodowane zapewnieniem wymagań w zakresie ochrony środowiska,
 • opiniowanie wniosków o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 • prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych,
 • przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,
 • wykonywanie nadzoru nad Zakładem Usług Komunalnych w Koluszkach w zakresie utrzymania, konserwacji i zabezpieczenia lokali mieszkalnych pozostających w zarządzie zakładu.

 

Informacje o artykule

Zamieścił(a): Administrator IT
Data powstania: 11.05.2010 14:47
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 5102

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
firma_1 firma_2 firma_3 firma_4
Dane teleadresowe Numery telefonów Konta bankowe Kierownictwo Referaty Fundusze Unijne Inwestycje Plan zagospodarowania Tydzień w Koluszkach Sprzedaż nieruchomości Karty usług Druki do pobrania Mapa serwisu
Projekt graiczny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone