INFORMATOR


GMINA KOLUSZKI


URZĄD MIEJSKI


RADA MIEJSKA


GALERIA


KONSULTACJE


Linki

BIP skrzynka podawcza USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Baza Adresowa Województwa Łódzkiego

Kalendarium

Laury
Leszka

17

czerwiec

PWŚCPSN
1    1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30  

Referat Edukacji i Informacji

wtorek, 11.05.2010 12:02

Do zadań Referatu Edukacji I Informacji należą sprawy dotyczące:

 • zakładania, prowadzenia, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,
 • kształtowania sieci przedszkoli i szkół podstawowych i gimnazjów,
 • zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
 • kontroli spełnienia obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i współdziałanie z dyrektorami w zakresie realizacji obowiązku szkolnego,
 • zapewnianie dzieciom obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • zapewniania bezpłatnego transportu dzieciom do i ze szkoły,
 • organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • podejmowania czynności w zakresie powierzania stanowisk w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,
 • współudział w organizowaniu różnego rodzaju konkursów, turniejów i uroczystości szkolnych,
 • współdziałania ze związkami zawodowymi działającymi w obszarze oświaty,
 • oceny pracy dyrektorów szkół   i przedszkoli oraz awansu zawodowego nauczycieli na stopień  nauczyciela mianowanego,
 • prowadzenie czynności związanych z przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy,
 • koordynowanie zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej,
 • prowadzenie pracowniczej dokumentacji osobowej dyrektorów szkół i przedszkoli,
 • prowadzenia działań w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcy zatrudniającego młodocianych pracowników w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy,
 • opracowywanie projektów i realizacjia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
 • współdziałanie z Pełnomocnikiem burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w zakresie realizowanych przez niego zadań wraz z obsługą administracyjną,
 • nadzór nad realizacją zadań statutowych w gminnych instytucjach kultury, oraz Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz świetlicach wiejskich i środowiskowych,
 • prowadzenie gminnej ewidencji zabytków i miejsc pamięci narodowej,
 • koordynacja prac związanych ze sporządzeniem, wdrożeniem programu opieki nad zabytkami oraz sprawozdań z jego realizacji,
 • sprawowanie opieki nad zabytkami będącymi własnością Gminy Koluszki,
 • organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,
 • opracowywanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i sprawozdań z ich realizacji,
 • koordynowanie organizowania konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na realizacje zadań własnych gminy,
 • prowadzenie czynności związanych z zawieraniem umów na realizacje zadań zlecanych w drodze konkursu ofert i rozliczeniem przekazanych dotacji, prowadzenie kontroli otrzymanych dotacji w zakresie zadań referatu,
 • współpraca z jednostkai organziacyjnymi gminy i organizacjami pozarządowymi w opracowaniu kalendarza imprez,
 • współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi w sprawach dotyczących placówek kulturalnych,
 • współpraca z placówkami kulturalnymi i sportowymi Gminy,
 • współorganizowanie imprez sportowych i kulturalnych,
 • współpraca ze szkołami podstawowymi, gimnazjami przedszkolami w zakresie działalności kulturalnej i sportowo -rekreacyjnej,
 • współpraca z organizacjami, towarzystwami, związkami i stowarzyszeniami kultury i sportu,
 • koordynacja i nadzór nad realizacją  zadań   statutowych Miejsko -  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koluszkach,
 • koordynowanie przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony zdrowia,
 • koordynowanie, wydawanie i dystrybucja tygodnika Tydzień w Koluszkach,
 • przygotowywanie planów finansowych i rozliczanie kosztów działalności tygodnika Tydzień w Koluszkach,
 • w zakresie promocji gminy:
 1. przygotowywanie materiałów informacyjnych o gminie,
 2. prezentowanie materiałów informacyjnych w mass mediach,
 3. tworzenie, gromadzenie oraz wprowadzanie we współpracy z informatykiem materiałów informacyjnych na stronę internetową Urzędu,
 4. współpraca z komórkami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania gminy w kraju i poza jego granicami,
 5. przygotowywanie i uczestnictwo w imprezach wystawienniczych,
 6. planowanie wydatków na cele marketingowe, promocyjne i dbanie o efektywne ich wykorzystanie,
 7. inicjowanie i koordynacja działań na rzecz współpracy o charakterze społeczno - gospodarczym z sąsiadującymi gminami,
 8. nawiązywanie kontaktów z inwestorami krajowymi i zagranicznymi,
 9. inicjowanie oraz podejmowanie działań celem włączenia podmiotów gospodarczych w rozwiązywaniu problemów gospodarczych i społecznych gminy,
 10. prezentowanie i promowanie potencjału społeczno -   gospodarczego gminy celem pozyskiwania kapitału inwestycyjnego,
 • w zakresie obsługi przedsiębiorców i osób niepełnosprawnych:
 1. udzielanie niezbędnych informacji dotyczących rozpoczęcia działalności gospodarczej, pozyskania środków i szkoleń,
 2. udzielanie informacji o możliwościach pozyskiwania funduszy unijnych, innych funduszy pomocowych dla przedsiębiorców w tym dotacji z PEFRON,
 3. udzielanie informacji o bezpłatnych oraz płatnych szkoleniach dla przedsiębiorców i osób niepełnosprawnych,
 4. przygotowywanie broszur i ulotek informacyjnych ,
 5. ułatwianie i pomoc osobom niepełnosprawnym w załatwianiu spraw w urzędzie,

Informacje o artykule

Zamieścił(a): Administrator IT
Data powstania: 11.05.2010 12:02
Data ostatniej modyfikacji: 11.05.2010 12:13
Liczba wyświetleń: 3176

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.
Drukuj Stworz PDF
firma_1 firma_2 firma_3 firma_4
Dane teleadresowe Numery telefonów Konta bankowe Kierownictwo Referaty Fundusze Unijne Inwestycje Plan zagospodarowania Tydzień w Koluszkach Sprzedaż nieruchomości Karty usług Druki do pobrania Mapa serwisu
Projekt graiczny, cms, serwer i wykonanie Wszelkie prawa zastrzeżone